Mục tiêu

Mục tiêu chiến lược giai đoạn 2011 -2030 :

I. Giai doạn 1: Từ 2011 – 2015
– SOMECO là một trong những đơn vị có vai trò chủ chốt, là xương sống trong các lĩnh vực cơ khí chế tạo và lắp máy của Tập doàn Sông Đà, trở thành một nhà thầu EPC mạnh trong nhiều lĩnh vực.
– Tốc độ tăng trưởng bình quân trong tất cả các hoạt động 20% năm.
– Vốn điều lệ năm 2015 tương đương 280 tỷ đồng.
– Giá trị doanh nghiệp năm 2015 tương đương 1.500 tỷ đồng.

II. Giai đoạn 2: Từ 2016 – 2020:
– Phát triển bền vững.
– Tốc độ tăng trưởng bình quân trong tất cả các hoạt động 15% năm.
– Giá trị doanh nghiệp năm 2020 tương đương 2.500 tỷ đồng.

III. Giai đoạn 3: Từ 2020 – 2030:
– Phát triển bền vững.
– Tốc độ tăng trưởng bình quân trong tất cả các hoạt động 10% năm.
– Giá trị doanh nghiệp năm 2030 tương đương 6.000 tỷ đồng.