Thư viện ảnh

Thư viện của SOMECO Sông Đà:

Công trình Thủy điện Ngàn Trươi: